Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/top3all/sites/forum/common.php on line 106
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 885: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 885: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/session.php on line 885: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/top3all/sites/forum/includes/bbcode.php on line 472
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3391: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3393: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3394: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3395: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /common.php:106)
Цитати • Виж темата - Ðóñêè ó÷åáíèê ïî ìàòåìàòèêà çà 1-âè êëàñ

Ðóñêè ó÷åáíèê ïî ìàòåìàòèêà çà 1-âè êëàñ

Модератор: IVUCHI

Ðóñêè ó÷åáíèê ïî ìàòåìàòèêà çà 1-âè êëàñ

Мнениеот IVUCHI на Нед Мар 04, 2007 11:43 am

Íèå ñå ÿäîñâàìå íà íåäîìèñëèöèòå è òúïîòèèòå íà ïðîñâåòíîòî íè ìèíèñòåðñòâî.
Îáà÷å ðóñíàöèòå ñà êðà÷êà íàïðåä â íÿêîè íåùà:
http://www.e-bane.net/modules.php?name=News&file=article&sid=2366&mode=&order=0&thold=0
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот quotes на Пон Мар 05, 2007 10:58 am

трябва да сме регистрирани ли, за да видим какво ни показваш?
Аватар
quotes
Aдмин
Aдмин
 
Мнения: 714
Регистриран на: Вто Юли 27, 2004 12:14 am
Местоположение: Sofia, Bulgaria

Мнениеот IVUCHI на Пет Мар 09, 2007 8:57 am

Che az kak go cheta bez da sym regnat?
Kak da e.
Ne moa da q namerq pak da q kopna
:oops:
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si

Мнениеот IVUCHI на Вто Апр 03, 2007 10:30 pm

Ó÷åáíèê ïî ìàòåìàòèêà å èçäàäåí îò èçäàòåëñòâî ÝÊÑÌÎ-Ïðåññ â 2002 ãîäèíà. Òîâà ñà íÿêîëêî çàäà÷è îò ó÷åáíèêà. Îòáåëÿçâàìå, ÷å òåêñòà ÍÅ å èçìåíåí, à òî÷íî ïðåïå÷àòàí îò êíèãàòà:

1. Îò ìàñà îòðÿçàëè åäèí úãúë. Êîëêî úãúëà ñà îñòàíàëè íà ìàñàòà?
À êîëêî úãúëà ùå èìà àêî ñå îòðåæàò äâà, òðè, ÷åòèðè úãúëà?

Îòã.:
Àêî ìàñàòà å ÷åòèðèúãúëíà (êîåòî íå å î÷åâèäíî), òî åñòåñòâåíî ùå ñòàíàò ïåò. Èëè ÷åòèðè.  çàâèñèìîñò îò ëèíèÿòà íà ðÿçàíå. È òî àêî ðåäïîëîæèì, ÷å ðåæåì â ïðàâà ëèíèÿ,à íå ôèãóðíî. Àêî îòðåæåì îùå åäèí úãúë – òî çàâèñè êîé è îòíîâî ïî êàêâà ëèíèÿ ðåæåì. Îáùî êàçàíî çàäà÷àòà å ëîøà – èìà òâúðäå ìíîãî äîïóñêàíèÿ ...

2. Â òàðåëêà ëåæàëè 3 ìîðêîâà è 4 ÿáúëêè. Êîëêî ïëîäà èìà â òàðåëêàòà?
Îòã.:
Å, êàêâî å ïëîä äîñåãà áèîëîãèÿòà íå å äàëà îïðåäåëåíèå, íî àêî å ïî ìàãàçèííîìó – òî 4 ÿáúëêè.

3. Íà ïîëèëåÿ ñâåòåëè 5 êðóøêè. Äâå îò òÿõ èçãîðåëè. Êîëêî ëàìïè îñòàíàëè íà ïîëèëåÿ?
Îòã.:
Îòëè÷íà çàäà÷à. Ñìÿòàì å ÿñíî, ÷å ñà îñòàíàëè 5 (â çàäà÷àòà íèêúäå íå å êàçàíî, ÷å ñà ãè ñâàëèëè ñëåä èçãàðÿíåòî). Îòäåëíî îáà÷å êàòî ñå çàìèñëÿ ìîæå äà ñà ñâåòåëè 5, àìà äà å èìàëî 10.

4. Ìàéêà èìàëà äúùåðÿ Äàøà, ñèí Ñàøà, êó÷å Ðîøëüî è êîòàðàê Ïèñàí.
Êîëêî äåöà å èìàëà ìàìà?
Îòã.:
Áèîëîãè÷åñêè - äâå. Þðèäè÷åñêè ñúùî. À äàëè ñ÷èòà æèâîòíèòå çà ñâîè äåöà (äîðè è ïðèåìíè) – òîâà å îòäåëåí âúïðîñ.

5. Â êîðèäîðà èìà 8 îáóâêè. Êîëêî äåöà èãðàÿò â ñòàÿòà?
Îòã.:
Íäààà... Áåç çàäúëáî÷åíè çíàíèÿ çàäà÷àòà ñè å òðóäíà. Ìîæå äà ñå ïðåäïîëîæè ñ ãîëÿìà ñòåïåí íà äîñòîâåðíîñò, ÷å íå ñà ïîâå÷å îò 4, àêî èçêëþ÷èì âúçìîæíîñòòà íÿêîé äà å äîøúë áîñ èëè äà å âëÿçúë ñ îáóâêèòå.

6. Íà íÿêîëêî ìàñè èìà 12 íîæà. Êîëêî ñà ìàñèòå â ñòàÿòà?
Îòã.:
î÷åâèäíî – íèêîëêî. Èëè ìíîãî...

7. Íà êîêîøêàòà Ìèðêà ñå ðîäèëè ïèëåíöà: åäíî ÷åðâåíè÷êî è äâå áåëè÷êè.
Êîëêî ïèëåíöà èìà Ìèðêà?
Îòã.:
Ïèëåíöàòà ñà òðè ñïîð íÿìà, íî Ìèðêà å íÿêàêâà ìóòèðàëà êîêîøêà - ðàæäà.

8. Ïðèëåòåëè äâà êîñà, äâå ëÿñòîâèöè, äâà òàðàëåæà (íà ðóñêè ÿâíî å ïðàâîïèñíà ãðåøêà). Êîëêî ïòèöè ñà ïðåëåòåëè?
Îòã.:
Ïðèëåòåëè íàä êúùè? Å, àêî ñïîñîáíîñòòà äà ëåòè âñå ïàê íå ïðàâè òàðàëåæà ïòèöà (ìîæå ïðîñòî ñèëíî è âèñîêî äà ñà ãî ìåòíàëè), òî ïòèöèòå ñà 4.

9. Ñåäåëè íà âîäàòà òðè âðàá÷åòà. Åäíîòî èçëåòÿëî. Êîëêî ñà îñòàíàëè?
Îòã.:
Åäíî å îñòàíàë. Êîåòî èçëåòÿëî. Îñòàíàëèòå ñà ïîòúíàëè. Ãàðàíöèÿ!

10. Òúðêàëÿ ñå ïî ìàñàòà ðàçíîöâåòíî ïðúñòåí÷å: åäíàòà ÷àñò îò íåãî å ÷åðâåíà, äðóãàòà çåëåíà, à òðåòàòà æúëòà. Êîãàòî ïðúñòåí÷åòî ñå äîòúðêàëÿ äî êðàÿ íà ìàñàòà êàêúâ öâÿò ùå ñå âèæäà?
Îòã.:
Àêî ïðèåìåì, ÷å ìàñàòà å ñ úãëè. À çà ðàçíîöâåòíîòî ïðúñòåí÷å: îòêúäå äà çíàì?

11. Íà ïîëèöà ñòîÿëè äåòñêè êíèæêè. Ïðèòè÷àëî êó÷å, è âçåëî åäíà êíèæêà,
ïîñëå îùå åäíà, ïîñëå îùå äâå. Êîëêî êíèæêè ùå ïðî÷åòå?
Îòã.:
Å êîé ãî çíàå êîëêî. Íå ïîâå÷å îò ÷åòèðè. Âñå ïàê ìîæå äà íå ïðî÷åòå âñè÷êî. Íî êîëêîòî è äà ïðî÷åòå ùå ñà îò ïîëçà - êó÷åòî ÿâíî å óìíî.

12. Ìàìà èçòúðâàëà ïîäíîñ, íà êîéòî èìàëî äâå ÷àøè íà öâåò÷åòà, äâå íà ïðàñêîâêè è äâå íà ÿãîäêè. Êîëêî ÷àøè ñà îñòàíàëè?
Îòã.:
Çàâèñè îò ìåêîñòòà íà ïîäà (èëè íà êàêâîòî òàì ãè å èçòúðâàëà) è ÷óïëèâîñòòà íà ÷àøèòå...

13. Íà äúáà èìàëî òðè êëîí÷åòà è íà âñåêè îò òÿõ ïî òðè ÿáúëêè. Êîëêî ñà âñè÷êè ÿáúëêè?
Îòã.:
Êîëêî â ñâåòà èëè êîëêî íà äúáà? Íà äúáà - äåâåò. À âñè÷êè ÿáúëêè - ìíî-î-îãî... (àáå äúá ñ ÿáúëêè – ìîæå äà ñà ìó ïðèêîâàëè 3 êëîíà îò ÿáúëêà - èëè ïðèñàäèëè ?)

14. Êîëêî ïèëåíöà å èçâåë ïåòåëà, àêî å ñíåñúë 5 ÿéöà?
Îòã.:
Êúäå ëè ãè å èçâåë? íà ðàçõîäêà? Å ñèãóðíî ìíîãî. Íî ñëåä êàòî ÿéöàòà ñà òîêó ùî ñíåñåíè (îò ïåòåëà òö, òö) òÿõ íå ãè áðîèì.

15. Åäèí áàíàí ïàäà îò åëõàòà íà âñåêè 5 ìèíóòè. Êîëêî ùå ïàäíàò çà åäèí ÷àñ?
Îòã.:
Å ìíîãî ÿñíî - 12. Îñâåí, àêî íà îíçè ñ òîðáàòà ñ áàíàíè íà åëõàòà íå ìó ñâúðøàò ïî ðàíî.

16. Ïî äâîðà ñå ðàçõîæäàò ïåòåë è êîêîøêà. Ïåòåëà èìà 2 êðàêà, à ó êîêîøêàòà 4. (èíòåðåñíà êîêîøêà – 4 áóò÷åòà) Êîëêî êðàêà ñà ñå ðàçõîæäàëè ïî äâîðà?
Îòã.:
Êàòî ãëåäàì çàâèñè îò ðàçïîëîæåíèåòî íà êðàêàòà íà êîêîøêàòà è êàòî íå çíàì êîëêî èçïîëçâà. Êàêòî è êîè êðàêà äà ñ÷èòàì çà ðàçõîæäàùè?
Àêî äðóãèÿ ÷èôò è ñòúð÷è íà ãúðáà, èëè àêî ñå ðàçõîæäà ïðèïúëçÿâàéêè...

17. Íà ìàñàòà èìàëî 5 ÷àøè ñ ÿãîäè. Ìèøî èçÿë åäíà è ÿ îñòàâèë íà ìàñàòà. Êîëêî ÷àøè èìà íà ìàñàòà?
Îòã.:
Íåèçÿäåíè èëè îáùî? Íåèçÿäåíè - 4. Èíà÷å ïàê ñà ñè 5.

18. Íà ïîëàòà íà Ìàøà èçáðîäèðàëè òðè âèøíè è äâå ÿáúëêè.
Èçÿëè åäíà âèøíà è äâå ÿáúëêè. Êîëêî ïëîäîâå ñà îñòàíàëè?
Îòã.:
Íà ðîêëÿòà – îñòàíàëè ñà èçáðîäèðàíè 5 èçîáðàæåíèÿ íà ïëîäîâå (àêî âèøíàòà å ïëîä). À ïëîäîâå ñà îñòàíàëè òðè ïî-ìàëêî îò êîëêîòî ñà áèëè.
debelak
Аватар
IVUCHI
Topic master
Topic master
 
Мнения: 468
Регистриран на: Съб Юли 31, 2004 9:04 am
Местоположение: na mainata si


Назад към интересни сайтове

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron